விசுவாச திருவிழா

இந்த நாள் விசுவாசத்ததை கொண்டாடும் நாள்

மோசேயின் சிறிய ஜெபம்

யாத் 33:15 உம் சமுகம் எங்களோடு செல்லாவிட்டால்

விசுவாச் ஓட்டத்தில் நாம் செல்ல தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மோடு வர வேண்டும்

யாத் 25:1-9

25:8 பிரசன்னம் மட்டமில்லை நடுவிலே வாசம் பண்ணுவேன்

அவர் நம்மோடு வாசம் பண்ண 3 நிபந்தனைகள் (3 pre conditions)

1. Pre Condition of His Presence

25:8,9
என்னுடைய திட்டத்தின் படி பரிசுத்த ஸ்தலம் (Sacred Place) கட்ட வேண்டும்

மோசே கர்த்தர் சொன்னப்படியே செய்தான். யாத் 40:16

யாத் 49:34 கர்த்துருடைய மகிமை நிரம்பிற்று

Let God Build our life’s.

யோவான் 21 சீடர்கள் மீன்ப்பிடிக்க தீர்மானித்தார்கள்

நம் தீர்மானம் என்ன?

2.Power of His Presence transforms

யாத் 25:2 எனக்காக காணிக்கை எனக்காக் ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலம்

Broken people become Builders

25:9 நடுவிலே வாசம் பண்ணுவேன்

Slave people became Saving people

3. Place of His Promise of presence is wilderness

Human life has 42 stages

யாத் 49:36,37,38
மேக ஸ்தம்பம்

காலங்கள் உம்முடைய கரத்தில் சங் 31:15

Broken People became builders
Receivers became givers
Slaves became saving people

உம்முடைய திட்டத்திற்கும் தீர்மானத்திற்கும் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என ஜெபம் செய்வோம்