விசுவாச திருவிழா

விசுவாச திருவிழா

விசுவாச திருவிழா

இந்த நாள் விசுவாசத்ததை கொண்டாடும் நாள்

மோசேயின் சிறிய ஜெபம்

யாத் 33:15 உம் சமுகம் எங்களோடு செல்லாவிட்டால்

விசுவாச் ஓட்டத்தில் நாம் செல்ல தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மோடு வர வேண்டும்

யாத் 25:1-9

25:8 பிரசன்னம் மட்டமில்லை நடுவிலே வாசம் பண்ணுவேன்

அவர் நம்மோடு வாசம் பண்ண 3 நிபந்தனைகள் (3 pre conditions)

1. Pre Condition of His Presence

25:8,9
என்னுடைய திட்டத்தின் படி பரிசுத்த ஸ்தலம் (Sacred Place) கட்ட வேண்டும்

மோசே கர்த்தர் சொன்னப்படியே செய்தான். யாத் 40:16

யாத் 49:34 கர்த்துருடைய மகிமை நிரம்பிற்று

Let God Build our life’s.

யோவான் 21 சீடர்கள் மீன்ப்பிடிக்க தீர்மானித்தார்கள்

நம் தீர்மானம் என்ன?

2.Power of His Presence transforms

யாத் 25:2 எனக்காக காணிக்கை எனக்காக் ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலம்

Broken people become Builders

25:9 நடுவிலே வாசம் பண்ணுவேன்

Slave people became Saving people

3. Place of His Promise of presence is wilderness

Human life has 42 stages

யாத் 49:36,37,38
மேக ஸ்தம்பம்

காலங்கள் உம்முடைய கரத்தில் சங் 31:15

Broken People became builders
Receivers became givers
Slaves became saving people

உம்முடைய திட்டத்திற்கும் தீர்மானத்திற்கும் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என ஜெபம் செய்வோம்

Easter offers you Emptiness with FULL of PROMISES

Easter offers you Emptiness with FULL of PROMISES

Easter Sunday – Empty Tomb

The world offers you Promises with full of emptinessEaster offers you emptiness with full of Promises

Hallelujah is the song of Easter

1. Celebration of Emptiness

Where there is emptiness, there is the Presence and Power of the risen Christ

Three Events.
a) Creation from emptiness. Spirit of God was hovering over the emptiness to bring the fullness of the world
b) Incarnation Christ emptied himself to become man (Phil 2:7)
c) Resurrection Empty Tomb

Don’t give way to despair during Emptiness. That’s when Jesus can bring fullness of our life.

John 20:12, Two Angels. There was life and light in the Tomb. We see nothing, but there was life and light

Adam didn’t have opportunity to see the emptiness of the world. Fullness couldn’t help him, because he sinned. Humanity is lost in fullness.

2. Consequence of Emptiness

Three kind of reactions to the empty tomb

a) Weeping. Mary was weeping. John 20: 11
b) Fearful. Disciples locked out of fear. John 20: 19
c) Doubtful. Thomas was doubtful John 20: 24

Risen Christ can give us the strength to face depression, fear and doubt.

First Adam was a Gardner, so was the second Adam

3. Commission at the Emptiness

Everyone was commissioned. Mary was commissioned specially

John 20: 11, Wept and wait.
She is Mary whom Jesus cast away 7 demons.

A terrified Mary, becomes transformed Mary and becomes transmitting Mary.

Go and be my Missionaries proclaiming there is fullness with Christ in emptiness of your life.